Høringsuttalelse – endring av løyvedistrikt i Troms fylke

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.10.2016

Fylkesrådet i Troms fylkeskommune vedtok 18. august 2015 at fylket ikke lenger skulle utgjøre ett løyvedistrikt, men at hver enkelt kommune i fylket skulle utgjøre egne løyvedistrikt. Troms fylkeskommune har i høringsbrevet anmodet høringsinstansene om synspunkter vedrørende innføring av kommunale løyvedistrikt.

Konkurransetilsynet har i sin høringsuttalelse til Troms fylkeskommune pekt på at vedtaket om å endre løyvedistrikt kan ha konsekvenser for konkurransen i løyvedistriktene. Når man går fra et utgangspunkt der alle har rett og plikt til å utføre oppdrag i hele fylket, til løyvedistrikt som kun omfatter enkeltkommuner, innebærer det en betydelig begrensning i den enkelte drosjeeiers adgang til å utøve sin næringsvirksomhet i kommuner som ligger utenfor løyvehavernes egen kommune. Det fremgår av yrkestransportforskrifen § 47 at grensene for løyvedistrikt er bestemmende for hvor drosjene kan drive virksomhet, samt løyvehavernes rettigheter og plikter. Små løyveområder begrenser derfor antallet faktiske og potensielle konkurrenter ettersom områdene aktørene kan utøve virksomhet begrenses. Dette blir spesielt synlig i forbindelse med anbudskonkurranser som lyses ut for områder større enn enkeltkommuner. For innkjøpere av drosjetjenester på tvers av kommunegrenser, som for eksempel innkjøpere av pasienttransport, vil deling av løyvedistrikt kunne gi store negative økonomiske konsekvenser som følge av redusert konkurranse på innkjøpernes anbud. Videre vil inndelingen i kommunale løyvedistrikt redusere antall faktiske og potensielle konkurrenter også i enkeltreisesegmentet. Dette er uheldig for konkurransen, og vil kunne resultere i et dårligere drosjetilbud til høyere priser.  

Konkurransetilsynet ønsker å understreke viktigheten av at det foretas en bevisst avveining mellom utfordringene knyttet til tolkningen av yrkestransportregelverket og de konkurransemessige utfordringene en slik endring vil innebære.