Høringsuttalelse – Endringer i drosjereguleringen – Oppheving av behovsprøvingen mv.

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.12.2018

Samferdselsdepartementet sendte 1. oktober 2018 på høring forslag om endringer i regelverket knyttet til regulering av drosjenæringen.

Konkurransetilsynet har ved flere anledninger påpekt svakheter ved dagens regulering av drosjemarkedet, og fremhevet behovet for endringer i reguleringen av dette markedet. Tilsynet er derfor positiv til at departementet nå foretar en helhetlig gjennomgang av rammeverket for næringen.

Konkret støtter Konkurransetilsynet forslaget om å oppheve behovsprøvingen og driveplikten, da dette utgjør en vesentlig vekst -og etableringshindring. Når det gjelder forslaget om at fylkeskommunene skal få mulighet til å tildele lokal enerett som et tiltak for å sikre et tilstrekkelig drosjetilbud, mener tilsynet dette er et egnet sikringstiltak for dette formålet. Konkurransetilsynet støtter også at den geografiske avgrensningen av enerettsområdene følger kommunegrensene, og at kontraktsvarighet settes til tre år. Tilsynet understreker i denne sammenheng viktigheten av at eventuell tildeling av enerett som utgangspunkt bør skje unntaksvis, og bare etter en nøye vurdering av om det er nødvendig.

Videre støtter Konkurransetilsynet forslagene om å oppheve oppdelingen av ulike løyvedistrikt, oppheving av ordningen med stasjoneringssteder, fjerning av krav om særskilte løyvekategorier, samt at man forenkler kravene til å få et løyve og fjerner kravet til at drosjekjøring må være et hovederverv. Dette vil legge til rette for mer konkurranse i markedet, og samtidig bidra til å senke etableringshindringene. Konkurransetilsynet støtter også forslaget om å oppheve sentraltilknytningsplikten. Dette kan ha positive virkninger på konkurransen i drosjemarkedet, blant annet ved at det åpner for etablering av aktører som ønsker å tilby egne konsepter som ikke passer inn i de allerede etablerte sentralenes profiler.

Departementet mener det fortsatt bør være krav til at den som vil drive persontransport utenfor rute med motorvogn registrert for åtte personer i tillegg til fører fortsatt må ha løyve, og at fører må ha gyldig kjøreseddel. Tilsynet støtter dette, da objektive krav gjør det forutsigbart for aktørene. Samtidig er det viktig at kravene er forholdsmessige. Med det menes at kravene ikke må gå lenger enn nødvendig for å oppnå målsettingen. Krav som sikrer at passasjerene kan føle seg trygge på sjåfør og kjøretøy bør være det sentrale. Når det gjelder krav til at en drosje skal være utstyrt med godkjent taksameter er tilsynet opptatt av at kravet ikke må sette begrensninger som hindrer innovasjon i markedet.

Konkurransetilsynet mener at maksimalprisreguleringen bør oppheves dersom det gjøres tiltak for å sikre drosjekundene tilstrekkelig prisinformasjon, og de ovennevnte tiltak gjennomføres på tilbudssiden. Tilsynet mener også at dersom maksimalprisreguleringen ikke fjernes i sin helhet, bør den kun gjelde i de områdene der fylkeskommunen faktisk tildeler enerettskontrakter. Subsidiært er Konkurransetilsynet av den oppfatning at det ikke hører inn under tilsynets oppgaver å regulere prisene i drosjemarkedet, da denne typen oppgave skiller seg klart fra tilsynets kjerneoppgaver. Gitt at maksimalprisreguleringen opprettholdes, bør håndhevingsmyndigheten overføres til et annet egnet organ.