Høringsuttalelse – endringer i energiloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.12.2015

Olje- og energidepartementet foreslår endringer i energiloven som åpner for at selskaper etter konsesjonsbehandling kan eie og drive kraftkabler til utlandet. I dag eier og driver Statnett alle større utenlandsforbindelser fra Norge, og selskapet har også ansvaret for sentralnettet i Norge. Ifølge departementet vil endringen legge til rette for at det kan bygges flere utenlandsforbindelser på en bedre og mer effektiv måte. I konsesjonsbehandlingen skal det ifølge departementet legges vekt på samfunnsøkonomiske vurderinger.

Konkurransetilsynet peker i sin høringsuttalelse på at det kan være forskjell mellom hva et selskap mener er den beste dimensjonering og beliggenhet på en utenlandskabel, og hva som er optimalt for samfunnet som helhet. Tilsvarende utfordringer gjelder også for drift av utenlandskabler, ved at kraftprodusenter for eksempel kan ha insentiver til å begrense kapasiteten i kablene for å kunne øke kraftprisene i markedet.  En konsesjonsordning vil ikke kunne løse disse utfordringene. Etter tilsynets oppfatning bør derfor Statnett fortsatt eie og drive utenlandsforbindelsene.

Denne delen av energiloven var også på høring i 2012, og Konkurransetilsynet ga også da utrykk for tilsvarende vurderinger i sin høringsuttalelse.