Høringsuttalelse – endringer i flere forskrifter for å legge til rette for kontrollutrusning som et alternativ til taksameter i drosje

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.10.2020

Samferdselsdepartementet sendte, i samråd med Finansdepartementet og etter innspill fra Nærings- og fiskeridepartementet, den 10. juli 2020 på høring forslag om endringer i flere forskrifter for å legge til rette for kontrollutrustning som et alternativ til taksameter i drosje.

Fra høringsnotatet fremgår det at forslaget til endringer samlet sett skal legge til rette for at drosjenæringen kan ta i bruk andre teknologiske løsninger som et alternativ til taksameter.

Hovedpoeng fra Konkurransetilsynets høringsuttalelse:

  • Dagens krav til taksameter utgjør en betydelig etableringshindring til drosjemarkedet. Et rammeverk som åpner for alternativ til taksameter er et viktig element for å kunne realisere målsettingen med den forestående drosjereformen. Konkurransetilsynet er derfor positive til at det arbeides med å legge til rette for at nytt regelverk om alternativ til taksameter, og at det er fokus på at regelverket skal tre i kraft så tett opp til iverksettelsesdatoen for øvrige endringer i yrkestransportregelverket 1. november 2020 som mulig.
  • Konkurransetilsynet er positiv til departementenes forslag om å plassere krav til kontrollutrustning i samme forskrift som kravene til taksameter. Dette gjør regelverket lettere tilgjengelig.
  • Konkurransetilsynet stiller spørsmål ved den foreslåtte definisjonen på begrepet formidler. Forslaget til definisjon synes å være snevrere enn det en naturlig språklig forståelse av ordlyden skulle tilsi, noe som fremstår som uheldig i denne sammenheng.
  • Konkurransetilsynet peker også på at brudd på hhv. krav til taksameter og krav til kontrollutrustning har ulike sanksjonsmuligheter. Tilsynet mener på generelt grunnlag at det er uheldig at to løsninger som er ment å være likeverdige alternativer til hverandre, ikke er underlagt like sanksjonsmuligheter. Konkurransetilsynet er derfor av den oppfatning at spørsmålet om sanksjonsformer bør utredes nærmere, slik at brudd på krav til hhv. taksameter og kontrollutrustning underligges like sanksjonsmuligheter.