Høringsuttalelse – endringer i konkurranseloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.01.2022

Konkurransetilsynet har nylig avgitt høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementets (departementet) høringsnotat av 1. oktober 2021 der det foreslås mulige endringer i konkurranseloven knyttet til saksbehandlingen i konkurransesaker. Departementet har i høringsnotatet foreslått flere endringer i konkurranseloven, og åpner også for at Konkurranseklagenemnda kan avvikles eller at dagens saksbehandlingsregler for nemnda endres betydelig.

Konkurransetilsynet er av den oppfatning at dagens ordning med Konkurranseklagenemnda som klageinstans over tilsynets vedtak fungerer godt, og at kravet om behandling i nemnda som prosessforutsetning bør beholdes. Dersom behandling i Konkurranseklagenemnda som prosessforutsetning faller bort er det etter tilsynets oppfatning sannsynlig at antall saker i nemnda reduseres, slik at det ikke lenger blir forsvarlig å opprettholde ordningen med nemndsbehandling.

Departementet foreslår også å forkorte klagefristen i saker om overtredelsesgebyr. Konkurransetilsynet er enig i at effektivitetshensyn kan tale for å forkorte dagens seksmånedersfrist for å klage tilsynets vedtak inn for nemnda, men tilsynet er av den oppfatning at en klagefrist på 15 virkedager fremstår for kort. Forslaget om endringer i klagefristen må etter tilsynets oppfatning også ses i sammenheng med eventuelle øvrige lovendringer.

Konkurransetilsynet støtter til departementets forslag om å endre bestemmelsen i konkurranseloven § 8, slik at Konkurranseklagenemnda ikke lenger omfattes av konkurranselovens angivelse av konkurransemyndigheter og at det innføres en egen bestemmelse om Konkurranseklagenemndas uavhengighet.

Videre er Konkurransetilsynet positiv til forslaget om å gi konkurransemyndighetene søksmålskompetanse over nemndas vedtak, da tilsynet mener at staten også bør ha mulighet til å få prøvd nemndas vedtak for domstolene.

Ut over dette er Konkurransetilsynet også positiv til andre foreslåtte endringer i saksbehandlingsregler, forslaget om å fjerne regelen om utlevering av kopi av databeslag samt forslaget om å innføre hjemmel for å ilegge renter ved forsinket betaling av overtredelsesgebyr.