Høringsuttalelse – Endringer i modellene for beregning av spesiell kapitalgodtgjøring og innfraktsatser i prisutjevningsordningen for melk

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.03.2017

Konkurransetilsynet støtter regjeringens forslag om å endre kapitaltilskuddet til meierier som konkurrerer med Tine slik at tilskuddet over tid ikke avviker fra Tines etterbetaling. Tilsynet er likevel skeptiske til forslaget om å koble størrelsen på tilskuddet direkte til Tines etterbetaling.

ReguleringsproblemetI tillegg til betaling for råvaren melk får Tines medlemmer etterbetalt kapitalutbytte. Private meierier som ønsker å dekke råvarebehovet fra egne melkebønder må tilby bøndene en konkurransedyktig pris. For å gi meieriselskaper et insentiv til å opparbeide egen melkeforsyning utbetales det et kapitaltilskudd til uavhengige meierier som kjøper melk direkte fra melkeprodusenter.

Kapitaltilskuddet har de siste årene vært klart lavere enn Tines etterbetaling, noe som har gjort det utfordrende for Q-meieriene å tilby melkeleverandørene en konkurransedyktig pris for melken.

Skeptisk til ny beregningsmodellI høringsforslaget foreslår Landbruks- og matdepartementet (LMD) å endre beregningsmåten for den spesielle kapitalgodtgjøringen slik at tilskuddet er direkte knyttet opp mot Tines faktiske etterbetaling til melkeprodusentene.

Konkurransetilsynet er enig i regjeringens vurdering av at konkurransen i meierimarkedene er svak og at konkurransen må videreutvikles til beste for forbrukerne. Tilsynet stiller seg også bak LMDs vurdering av at det spesielle kapitaltilskuddet bør økes fra dagens nivå til over tid å ligge på nivå med Tines etterbetaling.

En slik kobling vil kunne gi Tine økte insentiver til å betale ut kapitalutbyttet gjennom melkeprisen i stedet for som en etterbetaling, noe som igjen vil kunne føre til at både meierier med egne leverandører og meierier som får melk fra Tine gjennom forsyningsplikten vil få en høyere tilgangspris på melk.