Høringsuttalelse – endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.11.2017

Samferdselsdepartementet sendte 12. juli 2017 på høring et forslag til endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften. Forskriftsendringene er primært knyttet til regulering av drosjenæringen.

Konkurransetilsynet er positiv til departementets høringsforslag om å fjerne kravet om at drosjekjøring skal være hovederverv. Når drosjekjøring kan være et bierverv vil fleksibiliteten i tilbudet øke, og i større grad kunne tilpasses etterspørselen i markedet. Når det gjelder de foreslåtte endringene i prisopplysningsforskriften og maksimalprisforskriften, er imidlertid Konkurransetilsynet av den oppfatning at de foreslåtte endringene ikke vil bidra til mer virksom konkurranse i drosjemarkedet.

Konkurransetilsynet savner først og fremst en mer omfattende og helhetlig gjennomgang av drosjereguleringen. Økt konkurranse i drosjemarkedet krever at behovsprøvingen må fjernes, og at regelverket forenkles, samtidig som kravene til kvalitet og sikkerhet opprettholdes. I tillegg til å se på behovsprøvingen og forholdsmessigheten i de øvrige kravene til drift og etablering, bør det også vurderes å åpne for at drosjesentraler kan organiseres på andre måter enn i dag, og ikke minst tilpasses digitale plattformer.