Høringsuttalelse – endringer i reglene om kursreguleringsfond ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.10.2019

Finansdepartementet sendte 26. juni 2019 på høring forslag til endringer i reglene om kursreguleringsfond ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler.

Finansdepartementet forslår å oppheve adgangen pensjonsinnretninger har til å holde tilbake en andel av kursreguleringsfondet når forsikringstakere med kollektive kontrakter flytter til andre pensjonsinnretninger. Forsikringstakerne som flytter kollektive pensjonsordninger, både kommunale og private pensjonsordninger, fra én pensjonsleverandør til en annen, vil etter forslaget uavkortet få med seg kontraktens forholdsmessige andel av kursreguleringsfondet som en del av flytteverdien.

Konkurransetilsynet er positive til Finansdepartementets forslag til endringer. Det er et stort behov for økt konkurranse innen markedet for kommunal tjenestepensjon. Innen offentlig tjenestepensjon forvaltes betydelige midler, og potensialet for kostnadsbesparelser som følge av konkurranse er stort. Forslaget vil kunne bidra til å redusere de eksisterende innelåsingseffektene i dette markedet og øke kundemobiliteten nå som en ny aktør, Storebrand, etablerer seg i markedet. Forslaget er et skritt i riktig retning mot virksom konkurranse i dette markedet.