Høringsuttalelse – evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.10.2016

NOU 2016:10 evaluerer garantireglene i bustadoppføringslova § 12, som omhandler entreprenørens plikt til å stille garanti for oppfyllelse av avtalen. Et enstemmig utvalg har funnet grunn til å endre sikkerhetsstillelsens lengde ved at varigheten reduseres fra fem til to år etter overtakelse. Utvalget mener også at garantiordningen bør kunne suppleres med en ordinær skadeforsikringsordning slik at også ordinære skadeforsikringsselskaper skal kunne tilby sikkerhetsstillelse.

Konkurransetilsynet har tidligere undersøkt konkurransen i boligutviklermarkedet. Rapport fra undersøkelsen ble publisert i februar 2015 – «Konkurransen i boligutviklermarkedet». Garantikravene utgjør etter tilsynets vurdering en kapitalbinding som begrenser små aktørers mulighet til å etablere seg eller ekspandere i markedet. Videre er det Konkurransetilsynets syn at garantikrav bør utformes på en måte som sikrer forbrukerne, samtidig som de i minst mulig grad påvirker aktørenes mulighet til å konkurrere i markedet.

Konkurransetilsynet er på bakgrunn av dette positiv til forslagene.