Høringsuttalelse – forenklinger i plandelen av plan- og bygningsloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.11.2015

Konkurransetilsynet har avgitt høringsuttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementets høring av forslag til forenklinger i plandelen av plan- og bygningsloven. Forslagene har som hovedhensikt å effektivisere planprosessene i alle ledd av planbehandlingen, herunder skape økt forutsigbarhet for alle involverte parter og aktører. Det fremgår også at forenklingsarbeidet har som målsetting å redusere antall innsigelser og antall innsigelsesinstanser i kommunale planprosesser.

Konkurransetilsynet støtter hovedhensikten bak endringsforslagene og antar at forslagene totalt sett vil bidra til å effektivisere planarbeidet i kommunen og redusere den totale saksbehandlingstiden. Dette vil være positivt for konkurransen, særlig i boligutviklermarkedet. I denne forbindelse viser Konkurransetilsynet til sin rapport «Konkurransen i boligutviklermarkedet» av april i år, som blant annet viser at en gjennomgående konkurranseutfordring for boligutviklere knytter seg til lang og uforutsigbar saksbehandling i kommunen.

Konkurransetilsynet støtter videre målsetningen om å redusere antall innsigelser og antall innsigelsesinstanser. I rapporten om boligutviklermarkedet fremgår det at flere mindre aktører i boligutviklermarkedet peker på innsigelsesordningen som en viktig utfordring for deres konkurranseevne. I forlengelsen av dette er det etter Konkurransetilsynets oppfatning positivt at flere departementer og direktorater jobber med å definere nasjonale føringer og veiledning til kommunene i bruken av innsigelsesordningen, samt at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjennomført et omfattende opplæringsprogram blant fylkemenn og fylkeskommuner.

Konkurransetilsynet mener også det er positivt at departementet har utvidet samordningsforsøket i utvalgte fylker, der totalt tolv fylker i dag inngår, for en mer effektiv og målrettet behandling av plansaker og bedre samarbeid mellom kommunene og statlige myndigheter. Konkurransetilsynet peker samtidig på at også andre deler av innsigelsesordningen kan effektiviseres og bidra til å styrke konkurransen mellom boligutviklere og skape mer effektive og forutsigbare planprosesser. Dette tilsier et ytterligere behov for utredning av innsigelsesordningen. Konkurransetilsynet ber departementet om å bli orientert når den endelige evalueringsrapporten fra samordningsforsøket foreligger.

 

 

 

 

                                        

     Sist endret:     25.11.2015

Share on printSkriv ut | Share on emailTips en venn | More Sharing ServicesDel med andre |