Høringsuttalelse – forlengelse av forskrift om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 om samarbeid i transportsektoren

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.06.2020

Forskrift om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid i transportsektoren ble vedtatt 18. mars 2020. Forskriften hadde tre måneders varighet frem til 18. juni 2020. Bakgrunnen for vedtaket av forskriften var et behov for å sikre samfunnskritiske funksjoner i forbindelse med utbruddet av covid-19.

Konkurransetilsynet sendte 5. juni 2020 høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i forbindelse med forlengelse av forskriften frem til 30. september 2020. I høringsuttalelsen støtter tilsynet forslaget om at unntaket forlenges i en begrenset periode.Samtidig understreker Konkurransetilsynet, i likhet med departementet, at det er viktig at dette midlertidige unntaket ikke utvikler seg til et langvarig unntak fra konkurranseloven for luftfartssektoren. Videre peker tilsynet på viktigheten av at samarbeidet ikke går lenger enn nødvendig.

Konkurransetilsynet hadde kun mottatt melding om inngåelse av en samarbeidsavtale med hjemmel i forskriften innenfor luftfartssektoren. Tilsynet var derfor av den oppfatning at forskriften bør innskrenkes til luftfartssektoren, da man ikke ser behov for at forskriften også skal omfatte andre deler av transportsektoren.