Høringsuttalelse – forskrifter til konkurranseloven, overgangsregler og ikrafttredelse

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Nærings- og fiskeridepartementet sendte 8. april 2016 på høring forslag om endringer i forskrifter til konkurranseloven. Høringen omhandlet også forslag til overgangsregler og ikrafttredelse.Konkurransetilsynet støtter endringene som foreslås, og peker p

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.06.2016

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 8. april 2016 på høring forslag om endringer i forskrifter til konkurranseloven. Høringen omhandlet også forslag til overgangsregler og ikrafttredelse.

Konkurransetilsynet støtter endringene som foreslås, og peker på at forslagene gir hensiktsmessige presiseringer. Videre fremhever Konkurransetilsynet at gode overgangsregler er klargjørende og ivaretar behovet for forutberegnelighet. 

Konkurransetilsynet har noen merknader knyttet til tydeliggjøring av fristregler. Ny § 3 sjette ledd regulerer Konkurransetilsynets frist for å pålegge ordinær meldingetter kravene i konkurranseloven § 18a og 18b, når transaksjonen i utgangspunktet meldes forenklet. Bestemmelsen regulerer også Konkurransetilsynets saksbehandlingsfrister i dette tilfellet, og slår fast at ved et slikt pålegg vil tilsynets frister i henhold til konkurranseloven § 20 slutte å løpe. Dette innebærer at dersom partene i utgangspunktet melder forenklet, men Konkurransetilsynet eksempelvis etter fem virkedager pålegger melding etter kravene i § 18a og 18b, vil sjette virkedag påløpe dagen etter at melding som oppfyller kravene i § 18a og 18b er mottatt.