Høringsuttalelse – forslag om redusert alkoholavgift på øl produsert av småskalabryggerier

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.01.2018

Skattedirektoratet har sendt på høring et forslag fra Bryggeriforeningen om redusert alkoholavgift for småskalabryggerier med en årlig produksjon på mindre enn en halv million liter øl. Forslaget er bl.a. begrunnet i et ønske om å stimulere til økt nyetablering for småskalabryggerier. 

Konkurransetilsynet er kritisk til direktoratets høringsforslag. I høringsuttalelsen stiller Konkurransetilsynet spørsmål ved behovet for et slikt tiltak, da det har vært en sterk vekst i antall småskalabryggerier i Norge. Videre kan tilsynet heller ikke se at det er  særskilt for bryggeribransjen at mindre aktører vil kunne ha en konkurranseulempe sammenlignet med større aktører, og ser derfor ikke at det er riktig og nødvendig å gi en avgiftsreduksjon til de mindre aktørene i denne bransjen.

Konkurransetilsynet peker videre på at utformingen av tiltaket kan være uheldig ut fra konkurransehensyn ved at det settes en årlig grense for bryggerienes årlige produksjon for at de skal kunne få redusert alkoholavgift. Dette da ekspansjon ut over denne grensen vil bli mindre lønnsomt for småskalabryggeriene, og konkurransepresset fra småskalabryggeriene kan dermed bli mindre enn det ellers ville vært.