Høringsuttalelse – forslag til endringer i brukthandelsregelverket

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.10.2023

Konkurransetilsynet har sendt høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementets forslag til endringer i brukthandelsregelverket.

Gjeldende regelverk oppstiller en rekke krav for næringsdrivende som driver med brukthandel. Regelverket er i liten grad tilpasset dagens teknologiske utvikling, endringer i handlemønster og forretningsmodeller.

Konkurransetilsynet er positiv til endringer i lovverket som vil legge til rette for bedre konkurranse i brukthandelsmarkedet ved å redusere etablerings- og ekspansjonshindringer. Tilsynet peker på at en forutsetning for det grønne skiftet er velfungerende konkurranse i markeder som bygger på en sirkulær økonomi.

Konkurransetilsynet mener departementets forslag vil gjøre det enklere og mer forutsigbart for næringsdrivende å drive med brukthandel.