Høringsuttalelse – forslag til endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for omsetning av bøker

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.02.2019

Nærings- og fiskeridepartementet sendte forslag til endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker på høring 22. november 2018.

Departementet foreslår i høringsnotatet å videreføre forskriften frem til 31. desember 2022 med enkelte endringer og presiseringer. Varigheten på fastprisperioden for bøker foreslås endret og det lanseres to alternative modeller for dette. Videre knytter departementet noen kommentarer til hvordan fastprisreguleringen skal forstås.

I høringssvaret gir Konkurransetilsynet noen generelle bemerkninger til fastprisreguleringen for bøker og forholdet til konkurransereglene. Tilsynet knytter videre kommentarer til departementets forståelse av deler av fastprisreguleringen, den foreslåtte endringen i fastprisperiodens lengde, samt forskriftens foreslåtte varighet.

Etter Konkurransetilsynets oppfatning er det ikke tilstrekkelig underbygget eller dokumentert at forskriftens unntak fra konkurranseloven § 10 faktisk fører til at litteratur- og kulturpolitiske målsettinger oppnås. Det som derimot er klart, er at forskriften åpner for svakere konkurranse i markedet, til skade for leserne. I tillegg motvirker fastprisordningen at bransjen utvikler seg i tråd med kundenes etterspørsel og behov.

Det er derfor fortsatt Konkurransetilsynets oppfatning at bokbransjens unntak fra konkurranseloven ikke bør videreføres. I stedet bør det vurderes å utvide dagens mange målrettede virkemidler eller å bruke nye virkemidler på en måte som bedre ivaretar forfattere og lesere av ny litteratur.

For det tilfelle at fastprisordningen skulle videreføres, har Konkurransetilsynet knyttet kommentarer til forslaget og mener dessuten at det foreliggende forslaget på flere punkter bør endres av hensyn til effektiv konkurranse, herunder at tolkningstvil må fjernes. Videre foreslår tilsynet at måloppnåelse og treffsikkerhet ved dagens virkemiddelbruk evalueres.

Konkurransetilsynet er kritisk til at de foreslåtte endringene i realiteten innebærer en forlengelse av fastprisperioden for førsteutgaven. Tilsynet er også av den oppfatning at forskriften bidrar til å hindre eller bremse digitalisering i bransjen. En forlengelse av forskriften bør derfor ha en så kort varighet som mulig.