Høringsuttalelse – forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. – utvidet adgang til informasjonsdeling – oppfølging av enkelte forslag i NOU 2019:5

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.11.2020

Konkurransetilsynet har nylig avgitt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet til deres høringsbrev 2. september 2020 vedrørende forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. om utvidet adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger mellom forvaltningsorganer. Forslaget innebærer en delvis oppfølging av Forvaltningslovutvalgets forslag til ny forvaltningslov i NOU 2019:5. I høringsuttalelsen viser Konkurransetilsynet til sitt høringssvar til NOU 2019:5 der tilsynet blant annet uttrykte en viss bekymring for hvilke konsekvenser utvalgets forslag om utvidet adgang til deling av taushetsbelagte opplysninger ville kunne ha for den særskilte hjemmelen i konkurranseloven § 27 (taushetsplikt om kilders identitet og skylderklæringer i lempningssøknader og forliksinnlegg).

Tilsynet fastholder i denne høringsuttalelsen de vurderingene som fremgår av det tidligere høringssvaret og at det derfor er behov for et eget unntak i konkurranseloven § 27 fra den foreslåtte bestemmelsen om økt delingsadgang i forvaltningsloven § 13 b første ledd nr. 7. Etter tilsynets vurdering taler de hensynene som ligger bak bestemmelsen med tyngde for at den nye delingshjemmelen i forvaltningsloven ikke skal gjelde i disse tilfellene. Tilsynet støtter derfor forslaget til formulering som departementet har inntatt i høringsnotatet, der det fremgår at nytt første punktum i konkurranseloven § 27 tredje ledd skal lyde: «Forvaltningsloven § 13 b første ledd nr. 7 gjelder ikke». Tilsynet understreker viktigheten av at denne endringen i konkurranseloven trer i kraft samtidig med endringene i forvaltningsloven dersom disse blir vedtatt.

Konkurransetilsynet viser også til at de særlige hensynene som begrunner et generelt unntak fra forvaltningsloven § 13 b første ledd nr. 7 i konkurranseloven § 27 ikke gjør seg gjeldende på samme måte hva gjelder andre tilfeller der tilsynet mottar/innhenter taushetsbelagte opplysninger som ledd i sin utførelse av de oppgaver som er lagt til tilsynet, jf. konkurranseloven § 9. For denne typen taushetsbelagte opplysninger mener tilsynet at forslaget samlet sett inneholder tilstrekkelig mange sikringsmekanismer som gjør at behovet for deling og behovet for beskyttelse av denne typen opplysninger/personvernet ivaretas på en betryggende måte. Tilsynet reiser likevel spørsmål ved om omfanget av skjønnspregede vurderinger som forslaget legger opp til vil gjøre det mindre aktuelt for forvaltningsorganer å faktisk benytte adgangen til å be om/dele denne typen opplysninger dersom endringene blir vedtatt. I tillegg er det en risiko for at dette vil bli arbeidskrevende vurderinger for forvaltningen. Etter tilsynets vurdering er det mulig at den foreslåtte forskriftshjemmelen i forvaltningsloven § 13 g kan avhjelpe disse utfordringene i noen grad.