Høringsuttalelse – forslag til endringer i markedsføringsloven og prisopplysningsforskriften

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.09.2016

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) sendte 30. juni 2016 på høring forslag om endringer i markedsføringsloven og prisopplysningsforskriften i forbindelse med etablering av en dagligvareportal. Høringen omhandlet reguleringer av aktørers plikt og rett til å innrapportere data til portalen, herunder også et forslag om å utestenge spesifikt nevnte aktører. Videre inneholdt høringen et forslag til unntak fra offentleglovas rett til innsyn i dagligvareportalens opplysninger som gjelder priser.

Konkurransetilsynet har tidligere uttrykt skepsis til en dagligvareportal der kjedene får økt informasjon om hverandres priser. Tilsynet stiller seg derfor positivt til forslaget om en unntaksbestemmelse fra offentleglovas bestemmelser om rett til innsyn i prisene som rapporteres til dagligvareportalen.

En forutsetning for effektiv konkurranse er at aktørene i markedet kan konkurrere på like vilkår. Etter Konkurransetilsynets vurdering bør det derfor ikke legges begrensninger på retten til å rapportere til dagligvareportalen, hverken direkte eller indirekte. Alle som selger dagligvarer bør ha rett til å legge inn informasjon i portalen. I den videre utviklingen av portalen bør det også legges vekt på at kostnaden forbundet med dette ikke må bli så stor at den vil utestenge små, uavhengige aktører til skade for konkurransen.