Høringsuttalelse – forslag til endringer i yrkestransportlova

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.02.2017

Samferdselsdepartementet sendt 9. desember 2016 på høring forslag om endringer i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova).

Det er fremmet forslag til tre endringer i yrkestransportlova. For det første gjelder det unntak fra løyveplikten for samkjøring. For det andre, heving av aldersgrense for å ha drosjeløyve. Og for det tredje, fremmes det forslag om opphevelse av krav om tilslutning til drosjesentral, samt fjerning av løyvemyndigheters reguleringsmulighet av drosjesentralene, jf. yrkestransportlova § 9 tredje ledd. Konkurransetilsynet har kommet med enkelte merknader til sistnevnte endringsforslag.

Konkurransetilsynet er som utgangspunkt positiv til tiltak som bidrar til å liberalisere drosjemarkedet. Tilsynet er av den oppfatning at fjerning av kravet om sentraltilknytning i prinsippet vil kunne ha positive virkninger på konkurransen i drosjemarkedet, blant annet gjennom å åpne opp for etablering av aktører som ønsker å tilby egne konsepter som ikke passer inn i de allerede etablerte sentralenes profiler. Eksempler på dette kan være sentraler med miljøprofil eller økt servicegrad. Konkurransetilsynet ser imidlertid utfordringer ved å fjerne løyvemyndighetens adgang til å kontrollere sentralene totalt.

Konkurransetilsynet mener at de viktigste tiltakene for å effektivisere drosjenæringen er at behovsprøvingen og kravet om at drosjekjøring skal være hovederverv fjernes. Ingen av disse forholdene er behandlet i gjeldende endringsforslag til yrkestransportlova. Konkurransetilsynet er av den oppfatning at positive virkninger av det fremsatte endringsforslaget om sentraltilknytning ikke vil realiseres fullt ut så lenge behovsprøvingen samt kravet om hovederverv opprettholdes.