Høringsuttalelse – forslag til forskrift mot konkurranseskadelige forskjeller i innkjøpspriser i verdikjeden for mat

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.02.2024

Nærings- og fiskeridepartementet (departementet) har fremmet et nytt forslag til forskrift om forbud mot forskjeller i innkjøpspriser i verdikjedene for mat og dagligvarer. Forslaget går ut på å forby leverandører og grossister med relativ markedsmakt å kreve ulike innkjøpsbetingelser for likeverdige ytelser dersom forskjellene begrenser eller er egnet til å begrense konkurransen.

Bakgrunnen for forslaget er den samme som for forskriftsforslagene høsten 2022. Departementet har siden forrige høringsrunde imidlertid gjort flere større endringer som følge av innspill fra ulike høringsinstanser.

Konkurransetilsynet deler departementets ønske om at det skal bli enklere å etablere seg i det norske dagligvaremarkedet, men mener det er andre virkemidler enn forskrift som er nødvendig for å få dette til. Tilsynet har særlig pekt på justeringer i importvernet og tilgang til egnede lokaler. Tilsynet er også av den oppfatning at et markedsetterforskningsverktøy vil være bedre egnet til å adressere de utfordringene som forskriftsforslaget er ment å løse.