Høringsuttalelse – forslag til forskrift om forbud mot negative servitutter og eksklusive leieavtaler i dagligvaremarkedet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.10.2022

Nærings- og fiskeridepartementet har hatt på høring forslag til forskrift som forbyr negative servitutter og eksklusive leieavtaler som er egnet til å begrense konkurransen i dagligvaremarkedet. Bakgrunnen for forslaget er at Konkurransetilsynet har avdekket en praksis hvor dagligvaregrupperinger gjennom bruk av negative servitutter hindrer eksisterende og potensielle konkurrenter fra å drive dagligvarevirksomhet på eiendommer som de selger eller leier ut.

Departementet har i høringsnotatet blant annet bedt om høringsinstansenes innspill til utformingen av bestemmelsene i en eventuell forskrift, og om en veileder eller en opplysningsplikt kan være et egnet alternativ til en forskrift.

Konkurransetilsynet er i utgangspunktet positiv til en forskrift som forbyr negative servitutter, ettersom praksisen utgjør en etableringshindring for nye aktører som ønsker å etablere seg i dagligvaremarkedet. Praksisen kan også begrense konkurransen mellom de eksisterende aktørene, fordi den kan gjøre det vanskeligere for kjedene å etablere seg i nye markeder. Det er tilsynets vurdering at en forskrift vil virke mer effektiv enn å anvende de eksisterende forbudsbestemmelsene i konkurranseloven i et stort antall enkeltsaker.

Konkurransetilsynet har i høringsuttalelsen likevel pekt på visse utfordringer knyttet til utformingen av en forskrift. Det vises blant annet til at det bør utredes nærmere hvorvidt det er grunnlag for å konkludere med at avtaler om bruk av negative servitutter er å anse som et resultat av ensidig atferd, og om det er anledning til å utforme et generelt forbud mot eksisterende negative servitutter som er en del av et nettverk. Konkurransetilsynet mener også at omfanget og de konkurransebegrensende virkningene av eksklusive leieavtaler bør undersøkes ytterligere før de inkluderes i et forskriftsforbud.

Videre anbefaler Konkurransetilsynet at departementet ser arbeidet med et forbud mot negative servitutter og eksklusivavtaler i sammenheng med øvrige problemstillinger i dagligvaremarkedet, og at det bør vurderes om de konkurransebegrensende virkningene av slike avtaler alternativt kan la seg løse ved bruk av markedsetterforskningsverktøyet som foreslått av Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynets mener at det ikke vil være hensiktsmessig med veileder eller en opplysningsplikt som et alternativ til en forskrift.