Høringsuttalelse – forslag til forskrift om forbud mot usaklige innkjøpsbetingelser i verdikjeden for mat og dagligvarer

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.12.2022

Nærings- og fiskeridepartementet (departementet) foreslår i et høringsnotat to ulike forslag til forbud mot usaklige forskjeller i innkjøpsbetingelser til dagligvarekjedene. Det første alternativet innebærer et forbud mot at leverandører med vesentlig markedsmakt prisdiskriminerer uten at det kan begrunnes saklig. Det andre alternativet forbyr slik usaklig prisdiskriminering dersom det begrenser eller er egnet til å begrense konkurransen.

Bakgrunnen for forslaget er en bekymring for at konkurransen i verdikjeden for mat ikke er så god som den kan være. Departementet viser til at det er et fåtall aktører på samtlige ledd i verdikjeden, og det legges til grunn at høye etableringshindringer er årsaken til denne markedsstrukturen, og forskjeller i innkjøpspriser anses som sentral i så måte.

Konkurransetilsynet mener innføringen av forskriftene kan føre til økte innkjøpspriser på kort sikt. På lengre sikt er tilsynet enig med departementet i at innkjøpsprisforskjeller kan være egnet til å begrense konkurransen, men tilsynet har gjennom et arbeid med kartlegging av årsaker til innkjøpsprisforskjeller foreløpig ikke identifisert spesifikke forhold som tilsier at prisdiskriminering begrenser konkurransen. Samtidig viser tilsynets kartlegging av innkjøpsprisforskjeller at forskjellene er redusert, og dagligvarekjeder med kostnadsulemper vil ha insentiver til å innføre tiltak som bidrar til å redusere innkjøpsprisforskjellene. I tillegg vurderer tilsynet at innkjøpsprisforskjellene ofte vil være relativt små når det justeres for saklige prisforskjeller.

Konkurransetilsynet vurderer at det er ulemper forbundet med de to forskriftsforslagene som lanseres i høringen, og at innføring av et markedsetterforskningsverktøy vil være bedre egnet til å adressere eventuelle konkurranseproblemer.