Høringsuttalelse – forslag til forskrift om unntak fra konkurranseloven som følge av utbrudd av Covid-19

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.03.2020

Nærings- og fiskeridepartementet sendte forslag til forskrift om unntak fra prosessuelle regler i konkurranseloven som følge av utbrudd av Covid-19 på høring 26. mars 2020. Formålet med forskriften er å legge til rette for at konkurransemyndighetenes saksbehandling fungerer på en tilfredsstillende måte også under utbruddet av Covid-19. Forslaget er hjemlet i koronaloven § 2.

Konkurransetilsynet er positiv til at departementet foreslår unntak fra enkelte prosessuelle regler – herunder fristene for foretakssammenslutninger i konkurranseloven kap. 4 – som følge av den pågående pandemien.

De foreslåtte unntak er etter Konkurransetilsynets vurdering viktig for håndhevelsen av konkurranseloven, herunder at tilsynet kan prioritere de oppgaver som tilsynet anser som mest samfunnskritiske under den pågående pandemien. Dette for å hindre alvorlige konsekvenser for både næringslivet, forbrukerne og samfunnet for øvrig. Videre er en forsvarlig behandling av foretakssammenslutninger avhengig av informasjon både fra partene i foretakssammenslutningen, men også fra tredjeparter, herunder kunder og konkurrenter til partene. Hensett til den særlige situasjonen som Covid-19 pandemien innebærer vil det innenfor gjeldende frister kunne være utfordrende å skaffe til veie slik informasjon både fra parter og tredjeparter. Dette medfører at det i enkeltsaker kan bli krevende å overholde de frister konkurranseloven setter for tilsynets behandling av foretakssammenslutninger.