Høringsuttalelse – Forslag til lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.06.2019

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 26. april 2019 på høring et forslag til lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden.

Lovforslaget er i stor grad sammenfallende med lovforslaget fra NOU 2013:6. «God handelsskikk i dagligvarekjeden», utarbeidet av det såkalte dagligvarelovutvalget.

Konkurransetilsynet avga i august 2013 en høringsuttalelse til dagligvarelovutvalgets lovforslag. Konkurransetilsynet har derfor i begrenset grad gjentatt synspunkt som kom til uttrykk i tilsynets høringsuttalelse i 2013. Kommentarene er derfor avgrenset til de av departementets vurderinger og forslag til endringer som kan ha særlig relevans for konkurransen og forbrukervelferden i de berørte markedene.

Forbrukerhensynet står sentralt i lovforslaget, og Konkurransetilsynet understreker viktigheten av at dette inngår som et sentralt premiss ved håndhevingen av loven. Tilsynet er tilfreds med at departementet understreker at det ikke skal gjøres inngrep som fører til at forbrukerne kommer dårligere ut. Tilsynet bemerker at den alternative formuleringen til formålsparagrafen kan synes noe uklar når det gjelder hvor sterkt hensynet til forbrukernes interesser skal vektlegges, og dersom det tas utgangspunkt i denne bør det fremgå klarere at forbrukerhensynet utgjør en absolutt skranke ved anvendelse av loven.

Konkurransetilsynet er videre enig i at det må skilles mellom innføring av lov om god handelsskikk og tiltak for å fremme konkurransen i dagligvaremarkedet. Lov om god handelsskikk retter seg mot andre forhold enn konkurransebegrensninger. Tiltak for å fremme konkurransen i dagligvaremarkedet bør derfor følges opp atskilt fra arbeidet med lov om god handelsskikk, slik departementet legger opp til.

EU vedtok 9. april et direktiv om urimelig handelspraksis i matkjeden. Konkurransetilsynet støtter departementets vurdering av at det ikke tas inn bestemmelser fra direktivet i lov om god handelsskikk. Dersom det på et senere tidspunkt vurderes å implementere direktivet vil dette kreve en grundig prosess med høring av forslaget.

Konkurransetilsynet deler departementets oppfatning av det loven ikke skal sette ytterligere skranker på innkjøpernes muligheter til å skifte ut produktene i hyllene enn at den setter krav til at det skal avtales frister for delisting, begrunnelse og formkrav.

Konkurransetilsynet bemerker at hensynet til uavhengighet står sentralt i valget av mulige løsninger for håndheving og tilsyn. Etter Konkurransetilsynets oppfatning vil dette hensynet ivaretas i større grad ved opprettelse av et nytt og selvstendig tilsyn, enn ved å integrere tilsynet med et eksisterende statlig organ. Konkurransetilsynet er enig i at en samlokalisering kan oppnå kostnadsgevinster uten at det rokker med selvstendigheten til et nytt og selvstendig tilsyn. Ettersom Konkurransetilsynets lokaler i dag er fullt utnyttet og ikke enkelt kan utvides er det neppe mulig å realisere kostnadsgevinster ved å legge tilsynsfunksjonen til Konkurransetilsynet eller gjennom en samlokalisering.

Konkurransetilsynet er positive til at en lov om god handelsskikk utformes i tråd med departementets forslag. Etter Konkurransetilsynets vurdering vil håndhevingen av en slik lov hverken ha negative konsekvenser for konkurransen eller for forbrukervelferden. Håndhevingen bør legges til et uavhengig tilsyn som samlokaliseres med et annet statlig organ enn Konkurransetilsynet.