Høringsuttalelse – forslag til lov om omsetning av bøker

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.11.2022

Kultur- og likestillingsdepartementet har sendt på høring et forslag til ny lov om omsetning av bøker (bokloven).  Bakgrunnen for forslaget er regjeringserklæringen fra høsten 2021, hvor det blant annet sies at «regjeringa vil leggje fram ei boklov som sikrar fastprissystemet».

I høringsnotatet vises det til at «loven vil erstatte forskrift 19. desember 2014 nr. 1716 om unntak fra konkurranseloven § 10 for [samarbeid ved] omsetning av bøker» («bokforskriften»). Departementet viser til at unntaket er ett av virkemidlene for å oppnå hovedmålene for litteraturpolitikken, herunder bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur, samt god tilgjengelighet for alle.

Lovforslaget medfører blant annet et obligatorisk krav om å benytte faste videresalgspriser på bokutgivelser for alle utgivere og forhandlere av bøker i det norske bokmarkedet.

Konkurransetilsynet slutter seg til de sentrale språk- og litteraturpolitiske målsettinger som søkes ivaretatt gjennom bokloven. Tilsynet er imidlertid kritisk til å lovfeste et obligatorisk krav om å benytte faste videresalgspriser på bokutgivelser for alle utgivere og forhandlere av bøker i det norske bokmarkedet. Etter tilsynets oppfatning er virkemiddelet lite treffsikkert for å oppnå de litteraturpolitiske målsettingene og det begrenser konkurransen i bokmarkedet.

Konkurransetilsynet mener i tillegg at konkurranse i markedet er viktig for å styrke bokbransjens tilbøyelighet til å utvikle seg i takt med lesernes ønsker og behov, og for å fremme teknologisk utvikling i bransjen.

Erfaringer fra Danmark underbygger etter Konkurransetilsynets oppfatning at konkurranse er et effektivt virkemiddel også i bokbransjen og at boklovens formål kan oppnås på en mindre konkurransebegrensende måte. Gjennom konkurranse vil både forlag og forhandlere kunne utvikle seg og komme opp med både nye løsninger og nye forretningsmodeller som bidrar til at leserne i større grad vil etterspørre norsk litteratur.

Til tross for velmente formål om å oppfylle litteraturpolitiske mål om bredde, mangfold, og tilgjengelighet for alle, er det etter Konkurransetilsynets oppfatning risiko for at bokloven virker mot sin hensikt gjennom å hindre at bokbransjen utvikler seg i takt med behovet til bokleserne. Dermed vil bokloven kunne begrense, snarere enn å understøtte utbredelsen av norsk litteratur.