Høringsuttalelse – forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.03.2023

Nærings- og fiskeridepartementet har hatt på høring forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser. Der bes det om innspill til hvordan klima- og miljøhensyn bør vektlegges i offentlige anskaffelser. I dag kan offentlige oppdragsgivere stille miljøkrav og kriterier i anskaffelsesprosessen, men departementet foreslår nå blant annet at det skal stilles slike krav og kriterier.

Konkurransetilsynet stiller seg bak ønsket om å få ned klimagass­utslippene, men for å oppnå dette må miljøkravene være mest mulig målrettet. Ett av forslagene innebærer at offentlige innkjøpere må vektlegge miljø med minst 30 prosent i alle anskaffelser over en gitt terskelverdi, selv om miljøbelastningen er uvesentlig, for eksempel ved anskaffelse av bemanningstjenester.

Dette vil i praksis tvinge offentlige innkjøpere til å vektlegge klima- og miljøhensyn, selv når det ikke er relevant. Dette vil gi lite effektiv ressursbruk, samtidig som det ikke bidrar til oppnåelsen av klima- og miljømål. Dette er derfor noe Konkurransetilsynet er kritisk til.

Konkurransetilsynet peker i sitt høringssvar på at de nye reglene bør ivareta en fleksibilitet for offentlige oppdragsgivere, slik at utslippskutt og ivaretakelse av miljø kan oppnås på en mest mulig effektiv måte. Tilsynet anbefaler derfor at høringsnotatets forslag 3 velges, siden dette i størst grad legger til rette for at oppdragsgiver kan tilpasse kravene til den enkelte anskaffelse.

Dersom et skjerpet miljøkrav utformes på en måte som gjør det lønnsomt for bedrifter å satse grønt, kan dette gi bedre konkurranse om klima- og miljøvennlige løsninger. Hvis det i større grad legges opp til teknologinøytrale miljøkrav kan dette bidra til økt innovasjon og bedre konkurranse.

Konkurransetilsynet fremhever også at dersom kostnadene ved klima- og miljøvennlige løsninger er usikre, for eksempel at teknologien som kreves er umoden, kan det likevel være hensiktsmessig å benytte miljø som tildelingskriterium. I tilfeller der det er stor usikkerhet om kostnadene, vil det kunne gi mer effektiv ressursbruk hvis oppdragsgiver kan veie klima- og miljøhensyn opp mot prisen markedet kan tilby.