Høringsuttalelse – gjennomføring av forordning (EU) 2019/933 om endring av forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler (unntak fra beskyttelsen for eksport til tredjeland mv.)

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.03.2020

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å gjennomføre Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/933 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler i norsk rett. Forordningen innfører et unntak fra sertifikatbeskyttelsen for produksjon av legemidler for eksport til tredjeland utenfor EU, samt et unntak for produksjon for lagring med sikte på salg på EU-markedet de siste seks månedene av sertifikatets gyldighetstid.

Konkurransetilsynets støtter forslaget til Justis- og beredskapsdepartementet. Dette vil blant annet vil bidra til at konkurransen fra produsenter av generika- og biotilsvarende legemidler vil kunne inntre umiddelbart etter utløpet av sertifikatets gyldighetsperiode.