Høringsuttalelse – heving av grensen for krav om funksjonelt skille

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.12.2022

Olje- og energidepartementet foreslår i et høringsnotat at krav om funksjonelt skille bare skal gjelde for integrerte nettselskap med 100 000 eller flere nettkunder. I dag gjelder dette for nettselskap med mer enn 10 000 nettkunder. Forslaget innebærer at 87 av totalt 93 nettselskaper vil være unntatt krav om funksjonelt skille. Krav om funksjonelt skille vil blant annet bety at samme personer ikke kan sitte i ledelsen av nettselskapet og konsernets øvrige virksomheter. Departementet viser til at et eventuelt fritak fra krav om funksjonelt skille isolert sett medfører kostnadsbesparelser for de berørte nettselskapene, ettersom de kan benytte samme personer i ledelsen i øvrige deler av konsernet og utnytte kompetansen i selskapet på en effektiv måte. 

Etter Konkurransetilsynets oppfatning vil det for konserner med integrerte nettselskap kunne være lønnsomt å utnytte den tette koblingen mot konkurranseutsatt virksomhet, som for eksempel produksjon, omsetning og levering av kraft til forbrukerne. Slike koblinger kan virke konkurransevridende og føre til samfunnsøkonomisk tap, for eksempel i form av økte tilsynskostnader og svekket konkurranse i andre deler av strømmarkedet. Den tette koblingen mot resten av konsernet kan også være til hinder for samfunnsøkonomisk lønnsomme sammenslåinger, fordi det enkelte nettselskap vil kunne komme bedre ut av å beholde dagens organisering. Konkurransetilsynet peker på at det er en tydelig sammenheng mellom nettselskapenes kostnader og nettleien kundene betaler. Forslaget om fritak fra krav til funksjonelt skille gir selskapene reduserte insentiver til å utnytte stordriftsfordeler i markedet. Forslaget kan derfor gi mindre kostnadseffektiv drift og dyrere nettleie for forbrukerne.