Høringsuttalelse – Kartlegging av utviklingen i luftfarten etter pandemiutbruddet – innspill til luftfartsstrategi

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.09.2021

Den 12. mai 2021 mottok Konkurransetilsynet et høringsbrev fra Samferdselsdepartementet der departementet ber om innspill til departementets arbeid med en nasjonal luftfartsstrategi. Samferdselsdepartementet ønsker særlig innspill knyttet til utviklingen i luftfarten etter pandemien.

I høringsuttalelsen har Konkurransetilsynet kort redegjort for enkelte observasjoner tilsynet har gjort knyttet til det norske luftfartsmarkedet under pandemien. Videre har tilsynet gitt innspill til hvordan det kan legges til rette for økt konkurranse i markedet for norsk innenriks luftfart både på de kommersielle rutene og på de rutene som ikke er kommersielt lønnsomme, men hvor det offentlige kjøper et flyrutetilbud, såkalte FOT-ruter.

Konkurransetilsynet har gjennom flere år fulgt luftfartsmarkedet tett gjennom en særskilt markedsovervåkning. Erfaringene både før og under pandemien har vist at konkurranse er helt sentralt for at flypassasjerene på de store rutene skal få et godt og rimelig tilbud over tid. Endringene som har skjedd i det norske markedet det siste året, har også vist at konkurranse tvinger frem omstilling, både i form av at etablerte aktører må omstrukturere sin drift, nye etablerer seg og noen trekker seg fra markedet. Dette er til gunst for flypassasjerene, da det gir mulighet for nye tilbud å vokse frem som er bedre tilpasset den nye hverdagen etter at det eksempelvis skjer endringer i etterspørselsmønsteret.

For at man også i fremtiden kan oppnå gevinster forbundet med konkurranse på det kommersielle rutenettet, er det avgjørende at de nye aktørene som etablerer seg får mulighet til å konkurrere på like vilkår som de etablerte aktørene. Dette innebærer blant annet at myndighetene også i fremtiden, dersom det skulle oppstå kriser i form av for eksempel dramatisk fall i etterspørselen, må være varsomme med å gi økonomisk støtte til etablerte aktører.

Selv før pandemien var det store utfordringer med å få til tilstrekkelig konkurranse om FOT-rutene på det norske innenriksmarkedet. Konkurransetilsynet deler utvalgets anbefaling om en gjennomgang av flyplasstrukturen for å øke interessen for rutene fra andre flyselskap i tillegg til Widerøe. Det gjelder særlig tiltaket om å forlenge rullebanene slik at flere flytyper kan benyttes.

Utvalget peker også på at et tiltak som er foreslått tidligere er at oppdragsgiver i større grad eier infrastruktur og materiell for å redusere etableringshindringen for nye aktører, og redusere fordelen det etablerte selskapet har ved å ha kontroll på eksisterende utstyr.  Tilsynet mener at et slikt tiltak bør vurderes og utredes nøye som en mulighet for å stimulere til økt konkurranse.