Høringsuttalelse – Kontraktsunntak i grunnrenteskatten knyttet til fastprisavtaler for strøm

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 31.08.2022

Finansdepartementet har hatt på høring forslag til kontraktsunntak i grunnrenteskatten knyttet til fastprisavtaler for strøm. Der ber de om innspill til tiltak som skal gi husholdninger og næringsliv et bedre tilbud av fastprisavtaler. Blant annet blir det foreslått at det ved kraftselskapenes standardiserte fastprisavtaler skal benyttes faktisk oppnådd kontraktspris i stedet for spotpris i beregning av grunnrenteskatten.

Konkurransetilsynet er i utgangspunktet positive til denne endringen, siden det vil kunne påvirke insentivene kraftprodusentene har for å tilby fastprisprodukter. Samtidig foreslås det å fastsette et maksimalt påslag som strømleverandørene kan ta for strømmen de kjøper fra kraftprodusentene. Dette mener tilsynet kan ha flere uheldige konsekvenser og vil kunne gi strømkundene et dårligere tilbud av fastprisavtaler på strøm.

Fastsettelse av et maksimalt påslag, slik departementet foreslår, vil kunne redusere strømleverandørenes muligheter til å tilby tilleggstjenester, som det å ta i bruk nye teknologiske løsninger for å redusere energibehovet. Dette kan føre til mindre innovasjon og produktutvikling, noe som vil være uheldig for strømkundene. Dersom det maksimale påslaget settes for lavt kan det bli ulønnsomt for strømselskapene å tilby slike avtaler, siden påslaget ikke dekker kostnadene. Hvis påslaget settes for høyt vil det kunne gi høyere priser på avtalene enn dersom konkurransen i markedet fikk virke.

Konkurransetilsynet peker i sitt høringssvar på at andre virkemidler enn maksimalt påslag bør utredes nærmere. Eventuelle endringer burde baseres på en modell som ikke begrenser strømleverandørenes insentiver og muligheter til å tilby gunstige fastprisavtaler. Endringen som er foreslått vil trolig ikke avhjelpe dagens situasjon med høye strømpriser, og i verste fall kan strømkundene få et dårligere tilbud av fastprisavtaler.