Høringsuttalelse – kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.01.2023

Olje- og energidepartementet har sendt på høring forslag til prekvalifiseringskriterier, auksjonsmodell og støtteordninger for utbyggingen av havvind i områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Departementet vurderer blant annet om tre aktører skal tildeles areal basert på kvalitative kriterier i Utsira Nord. For tildelingen av områder i Sørlige Nordsjø II vurderes det også å sette et tak på det totale støttenivået som kan utbetales fra stat til produsent.

Konkurransetilsynet viser i høringssvaret at det er viktig at rammevilkårene for utlysningene innrettes på en måte som legger til rette for god konkurranse ved tildeling av havvindområder, og har derfor enkelte innspill til hvordan det kan legges til rette for bedre konkurranse.

Konkurransetilsynet mener blant annet at den alternative modellen, der seks aktører får muligheten til å modne prosjektene sine videre før endelig tildeling av areal, vil gi bedre konkurranse om tildelingen av areal i Utsira Nord. Dersom det åpnes for flere aktører i de innledende rundene, vil dette øke sannsynligheten for at de beste prosjektene velges. Samtidig kan det å gi flere aktører mulighet til å utvikle teknologien sin føre til bedre konkurranse ved fremtidige utlysninger.

Tilsynet peker på at det er en risiko forbundet med å sette det totale støttenivået for lavt ved tildelingen av områder i Sørlige Nordsjø II, idet dette vil kunne begrense antall konkurrenter. Et høyere tak vil kunne gi flere aktører mulighet til å delta i konkurransen og samtidig gjøre det mindre sannsynlig at aktørene av strategiske årsaker gir tilbud som ligger tett opp til det fastsatte taket.

Konkurransetilsynet mener det også er uheldig dersom det settes et tak for eventuelle betalinger fra produsent til stat. Tilbud som innebærer høye betalinger fra produsent til stat, reflekterer høy forventet lønnsomhet. Et tak for eventuelle betalinger fra produsent til stat vil kunne medføre at to eller flere aktører gir samme bud, og det er da usikkert om den mest effektive aktøren tildeles arealet.