Høringsuttalelse – lov om omsetning av bøker (boklov)

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.03.2013

Konkurransetilsynet understreker i denne høringsuttalelsen at en boklov med en fastprisordning vil gi uheldige konkurransemessige virkninger.

Konkurransetilsynet er videre av den oppfatning at forslaget til boklov vil være til skade for leserne, både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv.

I høringsuttalelsen redegjøres det for at boklovens horisontale virkninger kan ha tilsvarende virkninger som et kartell. Reguleringene bidrar til gjennomsiktighet og skaper en troverdig binding i forhold til den valgte prisstrategien i bransjen mellom samtlige aktører som omfattes av lovverket. Tilsvarende redegjør tilsynet for at ordningens vertikale bindinger kan gi negative konkurransevirkninger. Vertikale prisbindingsavtaler vil også kunne legge forholdene til rette for koordinert atferd på både forleggerleddet og bokhandlerleddet ved at det øker gjennomsiktigheten i markedet.

Konkurransetilsynet er særlig bekymret for den horisontale koordinering på forlegger- og bokhandlerledd som loven legger til rette for. En boklov som omfatter alle aktører i bransjen vil ytterligere forsterke de negative virkningene dagens fastprisordning i dag medfører. Tilsvarende vil en boklov som omfatter alle formater også forsterke de negative virkningene knyttet til innovasjon og videre digitalisering av bokbransjen.

Målsettingene om litterær kvalitet, mangfold, tilgjengelighet og bevaring av norsk språk kan nås gjennom målrettede og direkte kulturpolitiske virkemidler. En boklov gir ingen garanti for at disse målsettingene nås. Tilsynet vil derfor anbefale at det brukes mest mulig målrettede virkemidler for å nå konkrete kulturpolitiske formål.

Tilsynet mener derfor dagens fastprisordning bør avvikles og at foreliggende lovforslag skrinlegges.