Høringsuttalelse – NOU 2017:17 På ein søndag? Reglane om søndagshandel og konsekvensane av endringar

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.05.2018

Kulturdepartementet sendte 25. januar 2018 på høring NOU 2017/17: På ein søndag? Reglane om søndagshandel og konsekvensane av endringar. Utredningen er utarbeidet av et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 17. juni 2016, og ble levert 14. desember 2017.

I høringsbrevet ber Kulturdepartementet om kommentarer til utredningens funn, vurderinger og forslag, og spesielt om kommentarer på hvert av de fire konkrete forslagene til lovendringer. Utvalget har skissert fire ulike modeller for regulering av søndagshandel fra faste utsalgssteder. Modell 1 innebærer kun mindre justeringer av dagens regelverk, og legger vekt på at færrest mulig skal arbeid på søndager. Modell 2 er ment å skape likere konkurransevilkår enn dagens regulering, men samtidig skjerme søndager formiddag og store høytidsdager. Modell 3 legger opp til frie åpningstider for alle butikker med et avgrenset salgsareal, mens modell 4 innebærer en liberalisering ved at alle butikker uansett sortiment og størrelse skal kunne ha åpent i tidsrommet 13 til 19 på søndager og utvalgte helligdager.

Konkurransetilsynets anbefaling er en regelverksendring i samsvar med modell 4 fordi dette er den av de fire alternative modellene som i størst grad åpner for konkurranse på like vilkår. Et marked der alle aktører kan konkurrere på like vilkår vil føre til en mest mulig effektiv bruk av samfunnets ressurser i form av lavere priser og bedre utvalg til forbrukerne.

Tilsynet finner imidlertid at enhver endring som vil føre til likere konkurransevilkår enn tilfellet er under gjeldende regulering vil være et gode for forbrukerne og er derfor også positiv til modell 3 og 2 der modell 3 vurderes som den beste av de to.

 

Kontaktperson: Beate Milford Berrefjord, bmbe@kt.no, tlf 55597644