Høringsuttalelse – NOU 2018 4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.06.2018

Samferdselsdepartementet sendte 13. mars 2018 på høring NOU 2018: 4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov. Konkurransetilsynet har knyttet noen merknader til den delen av utredningen som gjelder organisering av havnevirksomhet og mottaksplikt.

Utvalget vurderer krav til organisering av kommunale og private havner, og foreslår ikke særlige krav til organisasjonsform for kommunene. Konkurransetilsynet fremhever at det er viktig at havnene organiseres og drives slik at konkurransen ikke begrenses. Aktørene må nøye vurdere konkurransemessige spørsmål som kan oppstå i tilknytning til ulike samarbeid, herunder valg av organisasjonsform.

Utvalget foreslår å oppheve gjeldende mottaksplikt i havne- og farvannsloven, og begrunner dette med at mottaksplikten allerede reguleres av myndighetsmisbrukslæren og konkurranseretten. Konkurransetilsynet vil anbefale å videreføre mottaksplikten, ettersom terskelen for å nå frem med konkurranseloven som rettsgrunnlag på dette området vil kunne være høy.