Høringsuttalelse – NOU 2018:5 Kapital i omstillingens tid – Næringslivets tilgang til kapital

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 31.05.2018

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 2. mars 2018 på høring NOU 2018:5 – Kapital i omstillingens tid – Næringslivets tilgang til kapital. Konkurransetilsynet har knyttet noen merknader til den delen av rapporten som omhandler regulering av banker. 

Utvalget anbefaler blant annet at utformingen av norsk regulering, i tillegg til å vektlegge finansiell stabilitet, så langt som mulig bør ta hensyn til norske bankers konkurranseevne i lokale markeder. Utvalget anbefaler videre at eventuelle avvik i reguleringer fra praksis i EØS-området bør begrunnes særskilt. 

Konkurransetilsynet deler utvalgets oppfatning på disse områdene. Tilsynet har tidligere kommet med høringsuttalelser som er i tråd med utvalgets anbefaling, og har ved flere anledninger oppfordret til å vektlegge konkurransemessige hensyn ved innføring av ny regulering. Tilsynet har også oppfordret til en harmonisering av reguleringen av banknæringen, for å sikre konkurranse på like vilkår for banker med virksomhet i Norge.  Konkurransetilsynet ønsker med dette å understreke viktigheten av at reguleringen i bankmarkedet utformes på en måte som sikrer like konkurransevilkår, og at eventuelle avvik fra EUs regelverk må begrunnes særskilt.