Høringsuttalelse – NOU 2020:11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.04.2021

Konkurransetilsynet har nylig avgitt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet til deres høringsbrev 27. oktober 2020 vedrørende NOU 2020: 11 «Den tredje statsmakt – Domstolene i endring». I denne delutredningen foreslår Domstolkommisjonen en rekke endringer knyttet til forvaltningen av domstolene, samt domstolenes oppgaver og arbeidsprosesser. Ett av forslagene dreier seg om endring av konkurranseloven § 39 fjerde ledd, og innebærer at Gulating lagmannsrett ikke lenger skal fungere som førsteinstans, eller såkalt særskilt verneting, for søksmål om Konkurranseklagenemndas vedtak. Konkurransetilsynet støtter ikke dette forslaget fra kommisjonen, og peker på at en slik endring vil medføre økt tids- og ressursbruk både for private parter og for tilsynet.

I høringsuttalelsen viser Konkurransetilsynet til de avveiningene av ulike hensyn som ble foretatt i forbindelse med reformen som ledet frem til opprettelsen av Konkurranseklagenemnda. Den gjeldende ordningen med klagebehandling for Konkurranseklagenemnda og Gulating lagmannsrett som særskilt verneting bygger på grundige vurderinger og avveielser av ulike hensyn fra lovgivers side. Etter tilsynets vurdering vil det være uheldig å foreta en såpass inngripende endring i en ordning som bare har fungert i noen få år, særlig når dette henger tett sammen med hvordan klagesaksbehandlingen for nemnda er organisert og som involverte aktører har brukt tid og ressurser på å tilpasse seg til. Årsakene til at det så langt bare er en sak som er bragt inn for Gulating lagmannsrett etter denne ordningen er etter tilsynets vurdering sammensatt, og er derfor ikke et vektig argument for å gjøre endringer i regelen om særskilt verneting.

Konkurransetilsynet peker i høringsuttalelsen på at hensynet til rettsikkerhet må avveies mot andre sentrale og tungtveiende hensyn, som i dette tilfellet vil være hensynene til effektivitet, rask rettsavklaring og prosessøkonomi. Det vises til at måten Konkurranseklagenemnda er sammensatt på og hvordan klagesaksbehandlingen er organisert på ulike måter ivaretar partenes rettssikkerhet, samtidig som dette er en viktig del av begrunnelsen for at det særskilte vernetinget er lagt til lagmannsretten. Den svært grundige behandlingen som skjer for nemnda legitimerer at domstolsprøvingen av nemndas vedtak etter gjeldende rett er løftet til nivået over tingrettene, som ellers er normalordningen. En endring av det særskilte vernetinget til Bergen tingrett vil øke den totale tiden det vil ta for partene i en konkurransesak å få en endelig rettsavklaring sammenlignet med gjeldende ordning. I realiteten vil samtlige av tilsynets vedtak med dette forslaget stå overfor en domstollignende prøving for nemnda, og videre en mulighet for domstolsprøving i ytterligere tre instanser.

På denne bakgrunn er Konkurransetilsynet negativ til forslaget om endring av konkurranseloven § 39 fjerde ledd, og anbefaler at den gjeldende regelen videreføres uendret.