Høringsuttalelse – NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.03.2021

Konkurransetilsynet har sendt høringssvar til rapporten fra Velferdstjenesteutvalget. Konkurransetilsynet mener denne gir en grundig og omfattende kartlegging av ulike velferdstjenester, samt fordeler og ulemper ved å bruke private aktører. Tilsynet fremhever som særlig positivt at utvalget har vurdert hvordan reguleringer eller mangelen på reguleringer påvirker konkurransen i markedet.
Konkurransetilsynet peker samtidig på at OECD har utarbeidet et verktøy for å vurdere reguleringer i et konkurranseperspektiv, som med fordel kunne vært benyttet når utvalget har vurdert om reguleringer påvirker konkurransen på en uheldig. Tilsynet peker også på at utvalget med fordel kunne sett hen til problemstillinger som er drøftet i Hjelmeng-utvalgets rapport «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører». Endelig merker Konkurransetilsynet seg at flertallet i utvalget viser til at det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag som sier noe sikkert om effekten av å favorisere ideelle i konkurranser om velferdstjenester, og mener at de konkurransemessige sidene ved dette med fordel kunne vært utredet nærmere.