Høringsuttalelse – NOU 2023: 2 Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.05.2023

Konkurransetilsynet har nylig sendt høringssvar til Helse- og Omsorgsdepartementet om Apotekutvalgets rapport NOU 2023:2 Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig. Apotekutvalgets mandat var å gjennomgå regelverket knyttet til apotekvirksomhet, med sikte på å foreslå en fremtidsrettet regulering som legger til rette for økt konkurranse og nye apotekløsninger. Utvalget kommer med en rekke forslag som skal fremme konkurranse i apotekmarkedene og sikre lavest mulig pris, og samtidig ivareta de legemiddelpolitiske målsetningene om god kvalitet ved behandling med legemidler, likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler, samt å legge til rette for forskning og innovasjon. Konkurransetilsynet var representert i utvalget.

Konkurransetilsynet støtter flere av Apotekutvalgets forslag og vurderinger som kan legge til rette for bedre konkurranse i apotekmarkedet. Dette gjelder blant annet forslag om å fjerne krav om at apotek skal ha fysiske lokaler samt forslag om å åpne for unntak fra apotekenes forhandlingsplikt for alle legemidler og legemiddelgrossistenes leveringsplikt til alle apotek.

Tilsynet går imidlertid imot utvalgets forslag om å videreføre dagens forbud mot markedsføring av priser og rabatter på reseptfrie legemidler. Selv om dagens lov tillater markedsføring av reseptfrie legemidler, har det i praksis vært forbudt å lage reklame hvor priser og rabatter fremheves. Utvalget begrunner sitt forslag om å videreføre forbudet med en frykt for unødvendig bruk av legemidler. Konkurransetilsynet kan ikke se at utvalget har dokumentert en sammenheng mellom lav pris og økt misbruk, og ønsker derfor at det åpnes for mulighet til å reklamere på pris. En mulighet for slik markedsføring vil kunne gjøre det lettere å være en prisbevisst forbruker, og dermed gi apotekkjedene større insentiver til å sette ned prisene på reseptfrie legemidler.