Høringsuttalelse – NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser – første delutredning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.02.2024

Nærings- og fiskeridepartementet har bedt om innspill til Anskaffelsesutvalgets første delutredning. Konkurransetilsynet har i denne forbindelse kommet med en høringsuttalelse der tilsynet knytter kommentarer til følgende tema:

  • Vektlegging av konkurransehensyn ved offentlige anskaffelser
  • Grønn omstilling – konkurranse, bærekraft og innovasjon
  • Bedre data fra gjennomførte anskaffelser

Tilsynet støtter utvalgets forslag om å forenkle og modernisere regelverket, men mener at konkurransehensyn må vektlegges tydeligere. Videre understreker tilsynet behovet for å bevare datagrunnlaget fra gjennomførte anskaffelser.

Konkurransetilsynet peker på at grønne offentlige anskaffelser kan føre til redusert konkurranse på kort sikt, men stimulere til mer innovasjon og konkurranse om bærekraftige løsninger på lengre sikt. Det er behov for et regelverk som gir innkjøperne tilstrekkelig fleksibilitet til å utforme anbudet hensiktsmessig, i samsvar med målet om effektiv og bærekraftig bruk av samfunnets ressurser. Tilsynet understreker at bruken av skjønn og fleksibilitet for å ivareta grønne hensyn likevel ikke må begrense konkurransen på en slik måte at effektivitet og bærekraft i realiteten hindres.

Konkurranse er et viktig virkemiddel for å oppnå effektiv ressursbruk ved offentlige innkjøp. Velfungerende konkurranse kan også bidra til økt innovasjon, for eksempel om mer bærekraftige løsninger. Etter Konkurransetilsynets oppfatning bør regelverket gi føringer som sikrer at hensynet til konkurranse vektlegges tungt ved praktiseringen, samt at hensynet til langsiktig konkurranse ivaretas.

Tilsynet viser også til at det er behov for bedre datagrunnlag fra gjennomførte anskaffelser, både for å avdekke og hindre ulovlig anbudssamarbeid, og for å få bedre oversikt over bruken av de offentlige innkjøpsmidlene. På denne bakgrunn anbefaler tilsynet at loven om offentlige anskaffelser skal sikre at informasjon fra gjennomførte anskaffelser bevares og gjøres tilgjengelig for relevante kontrollmyndigheter.