Høringsuttalelse – NOU 2023: 3 Mer av alt – raskere

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.04.2023

Konkurransetilsynet har nylig sendt høringssvar til Olje- og Energidepartementet om Energikommisjonens rapport NOU 3:2023 Mer av alt – raskere. Energikommisjonens mandat har vært å se på norsk energipolitikk i et langsiktig perspektiv. Utredningen inneholder en kartlegging av energibehovene og forslag til økt energiproduksjon, med utgangspunkt i at Norge også fremover skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at rikelig tilgang på fornybar kraft fortsatt skal være et konkurransefortrinn for norsk industri. Energikommisjonen foreslår en rekke tiltak for mer effektiv og fleksibel energibruk, økt kraftproduksjon og økt nettkapasitet. Energikommisjonen har også sett på hvordan organiseringen og styringen av kraftsektoren bør innrettes for at vi skal lykkes med å utnytte kraftressursene på en samfunnsmessig god måte. Det påpekes blant annet at et markedsbasert system under sterk statlig styring og handel med utlandet vil legge til rette for at Norges kraftressurser forvaltes på en god måte.

Konkurransetilsynet støtter Energikommisjonens anbefalinger om å beholde dagens markedsbaserte system under statlig styring. Videre påpeker Konkurransetilsynet at gitt velfungerende konkurranse, vil et markedsbasert system legge til rette for at Norges kraftressurser forvaltes på en god måte også fremover. Det vil bli en stadig større andel av ikke-regulerbar kraftproduksjon, som vind- og solkraft, fremover. Det gjør at betydningen av den norske regulerbare vannkraften vil bli enda viktige enn før. Konkurransetilsynet understreker at det derfor blir enda viktigere å sørge for velfungerende konkurranse fremover.

Konkurransetilsynet påpeker at det er viktig å ta hensyn til effektiv ressursbruk dersom det skal fastsettes konkrete mål for økt energieffektivisering og kraftproduksjon, slik at de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltakene gjennomføres først. Videre bør eventuelle måltall være overordnede og ikke knytte seg til en spesifikk sektor eller teknologi, for å ta høyde for at det kan oppstå endringer på nytte- og kostnadssiden i årene fremover.