Høringsuttalelse – NOU 2023:28 Investeringskontroll – En åpen økonomi i usikre tider

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.03.2024

Konkurransetilsynet har svart på høring fra Nærings- og fiskeridepartementet 8. desember 2023 om investeringskontrollutvalgets utredning NOU 2023:28 Investeringskontroll – En åpen økonomi i usikre tider.

Utvalget peker på at handelsliberalisering og grenseoverskridende investeringer har bidratt til velstandsøkning i Norge og globalt, men at økonomisk åpenhet også kan medføre sårbarheter som kan true nasjonale sikkerhetsinteresser. Utvalget foreslår en ny lov om investeringskontroll for å kontrollere utenlandske investeringer i foretak som ikke er underlagt sikkerhetsloven.

Siden essensielle sikkerhetsinteresser ofte prioriteres, er det en risiko for at konkurransehensyn blir underordnet disse. Risikoen for spenninger blir enda tydeligere med tanke på at investeringskontrollen potensielt omfatter et stort antall sektorer utover tradisjonelle forsvarsinteresser, slik som kritisk infrastruktur, data, kommunikasjonsressurser og helsetjenester.

Konkurransetilsynet peker på at det er viktig at sikkerhetshensyn ikke går mer utover konkurranse i markeder enn nødvendig. Vår fusjonskontroll vil interagere med investeringskontrollen. Disse prosessene bør derfor samordnes på en gjensidig understøttende måte som også minimerer kostnadene for næringslivet. Det blir viktig at investeringskontrollmyndigheten og Konkurransetilsynet har et godt grunnlag for samarbeid.

Tilsynet mener at lovverket bør videre legge til rette for at oppkjøp kan meldes samtidig i de to systemene, og at tidsfristene for viktige beslutningspunkter som varsel og vedtak er nær hverandre i tid. Dette er nødvendig for at mulige motstridende sikkerhets- og konkurranseinteresser skal kunne veies opp mot hverandre på en effektiv og hensiktsmessig måte.