Høringsuttalelse – NRKs bidrag til mediemangfoldet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.05.2018

Kulturdepartementet sendte 13. april 2018 på høring rapporten «NRKs bidrag til mediemangfoldet».

På oppdrag av Kulturdepartementet har Medietilsynet vurdert; 1) hvordan NRKs tilbud, sammenlignet med tilbudet til andre aktører, bidrar til innholds– og bruksmangfold; 2) i hvilken utstrekning NRK gjennom samarbeid med andre aktører bidrar til mediemangfoldet og; 3) hvordan NRKs innhold, særlig digitalt, påvirker tilbudet til aktører som lever av egne inntekter, og om tilbudet til publikum derigjennom svekkes.

For å svare på oppdraget fra departementet har Medietilsynet innhentet eksterne analyser av innhold- og brukermangfold, og gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge NRKs bidrag til mediemangfold. I tillegg er det gjennomført en konkurranseanalyse basert på blant annet empiriske undersøkelser for å svare på hvordan NRKs innhold påvirker tilbudet til aktører som lever av egne inntekter. Medietilsynet har også mottatt innspill fra relevante bransjeaktører.

Konkurransetilsynet støtter den metodiske tilnærmingen som er benyttet i rapporten. Studien har imidlertid kun sett på noen av de tjenestene NRK tilbyr, samt det nasjonale- og to av landets regionale markeder. Det er derfor grunn til å være varsom med å trekke generelle konklusjoner når det gjelder de konkurransemessige konsekvensene av helheten av NRKs virksomhet.

Konkurransetilsynet er av den oppfatning at det er positivt at det etableres en felles forståelse av hvilke faktorer som påvirker mediemangfoldet og at det herunder utvikles et mediemangfoldsregnskap. Konkurransetilsynet vil samtidig poengtere at det likevel vil være krevende å vurdere om helheten av NRKs tilbud bidrar til mediemangfoldet nasjonalt og i de ulike regionale markedene. Dette krever oppfølgende empiriske studier i likhet med den Medietilsynet nå har lagt fram.