Høringsuttalelse – Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.02.2017

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 11. november 2016 på høring et forslag om nye forskriftsbestemmelser om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser. 

Forskriftsforslaget innebar i stor grad en konstatering av § 5 i anskaffelsesloven, men inneholdt i tillegg en anmodning om at når miljø brukes som tildelingskriterium, bør det tillegges en vekt på minimum 30 prosent. Denne delen av høringsforslaget fulgte opp Stortingets anmodningsvedtak 3. desember 2015. 

Konkurransetilsynet påpeker i høringsuttalelsen at tilsynet har stor forståelse for ønsket om å ivareta miljøet på en bærekraftig måte. I denne sammenheng er det imidlertid avgjørende at de virkemidler som benyttes er målrettede og treffsikre. 

De praktiske konsekvensene av forskriftsforslaget fremstår som usikre, slik Konkurransetilsynet vurderer det. Forslaget er utformet på en slik måte at det vil variere fra anskaffelse til anskaffelse hvordan miljøhensyn blir vektlagt, avhengig av hvilke krav oppdragsgiver velger å stille. Konkurransetilsynet er enig med departementet i at det er formålstjenlig at oppdragsgiver har anledning til å utøve stor grad av skjønn på dette området. En detaljregulering vil ofte være lite treffsikker og fratar offentlige innkjøpere mulighet til fleksibilitet og lokale tilpasninger. 

Det er likevel sentralt å få avklart om tiltaket er et effektivt virkemiddel for å nå det formålet som er ønsket, eller om ressursbruken i praksis innebærer en bruk av offentlige midler som hverken er målrettet eller treffsikker. Dersom reguleringen innføres uten en konsekvensutredning i forkant, bør den faktiske effekten evalueres i etterkant.