Høringsuttalelse – nye likviditetskrav for finansforetak

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.09.2015

I høringsbrev av 19. juni 2015 ber Finansdepartementet om innspill til høringsnotat og forskriftsforslag knyttet til innføring av likviditetsdekningskravet (LCR). Likviditetsdekningskravet et av de kvantitative likviditetskravene i CRR/CRD IV-regelverket.

I høringsuttalelsen etterlyser Konkurransetilsynet en grundigere redegjørelse for den avveiningen som bør foretas mellom økte kostnader for husholdninger og bedrifter, og målsettingen om finansiell stabilitet, ved innføring av regelverket. Konkurransetilsynet ønsker også en enda grundigere vurdering av konkurransemessige effekter ved innføringen av regelverket. I høringsuttalelsen vektlegges også betydningen av et harmonisert regelverk innenfor EU/EØS. 

Det etterlyses også en grundigere redegjørelse for hvorfor ulik innføring av likviditetsdekningskrav for finansieringsforetak ikke vil ha en negativ innvirkning på konkurransen.