Høringsuttalelse – På vei mot en bedre regulert drosjenæring – Delutredning I fra Drosjeutvalget

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.09.2023

Samferdselsdepartementet sendte 30. juni 2023 på høring NOU 2023:22 På vei mot en bedre regulert drosjenæring – Delutredning I fra Drosjeutvalget. I Drosjeutvalgets første delutredning foreslås det gjeninnføring sentraltilknytningsplikt og en tilpasset driveplikt.

Konkurransetilsynet har ved flere anledninger påpekt at reguleringen av drosjemarkedet ikke legger til rette for effektiv konkurranse, spesielt som følger av høye etableringshindringer. Tilsynet var dermed positive til dereguleringen av drosjemarkedet som trådte i kraft i 2020.

Det er etter Konkurransetilsynets vurdering uheldig at endringene som ble innført i 2020 ikke har fått anledning til tilstrekkelig å virke i markedet, før det foreslås og innføres endringer som motvirker dereguleringen fra 2020. Spesielt er dette uheldig ettersom det ikke har vært anledning til å vurdere om dereguleringen har virket etter sin hensikt.

Konkurransetilsynet støtter de objektive målene som ønskes å oppnås, og som ligger som bakgrunn for Drosjeutvalgets vurderinger. Tilsynet mener likevel det er uheldig at drosjemarkedet skal tvinges til utelukkende organiseres gjennom sentraler. Etter tilsynets vurdering er det mulig å legge til rette for større fleksibilitet i markedet, og fremdeles oppnå de ønskede målene på en mindre konkurransebegrensende måte.

Konkurransetilsynet vurderer også at mange av disse objektive målene, spesielt målet om et tilfredsstillende drosjetilbud i hele landet, ivaretagelse av sikkerhet og ryddige økonomiske rammer, ble vurdert forut for dereguleringen i 2020. Dermed er det uheldig at disse endringene ikke tilstrekkelig har fått virke i markedet, og at det ikke har vært mulig å gjøre en tilstrekkelig evaluering av dereguleringens effekter, før det vurderes å gjeninnføre noen av reglene som ble opphevet.