Høringsuttalelse – rapport etableringshindringer i dagligvaresektoren

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.03.2018

15. november 2017 sendte Nærings- og fiskeridepartementet («NFD») på høring rapporten «Etableringshindringer i dagligvaresektoren» («rapporten»). Rapporten er utarbeidet av Oslo Economics og Oeconomica på oppdrag fra NFD. Formålet med rapporten er å identifisere relevante etableringshindringer på detaljleddet i dagligvaresektoren, og å identifisere mulige tiltak som kan redusere disse etableringshindringene.

Rapporten konkluderer med at etableringshindringene i dagligvaresektoren er betydelige, og at ulikheter i innkjøpsbetingelser og begrenset tilgang på butikklokaler er de vesentligste etableringshindringene for nye dagligvarekjeder. Rapporten drøfter virkningene av ulike tiltak som kan redusere etableringshindringene, men har ingen anbefalinger om tiltak som bør gjennomføres.

Konkurransetilsynet peker i sin uttalelse på at de tiltakene som vil kunne ha størst effekt på etableringshindringene er redusert tollbeskyttelse på norske landbruksvarer og svekkede markedsreguleringer i landbruket, noe også rapporten legger til grunn. Dette vil redusere dagligvareleverandørenes markedsmakt, hvilket i sin tur kan gi reduserte forskjeller i innkjøpsbetingelser mellom store og mindre kjeder. Tilsynet anbefaler derfor at det utredes nærmere hvilke reduksjoner i tollvernet som kan ha størst mulig effekt for etableringsmulighetene og samtidig minst mulig negative konsekvenser for måloppnåelsen i landbrukspolitikken.

Videre anbefaler Konkurransetilsynet at det utredes hvorvidt det kan iverksettes tiltak for å motvirke begrenset tilgang på lokaler, for eksempel ved å innta konkurransehensyn som en målsetning i plan- og bygningsloven.

Konkurransetilsynet er enig i rapportens vurdering av at reguleringer av betingelsene fra leverandører og grossister trolig vil få negative virkninger på konkurransen og medføre økte priser til forbrukerne. I tillegg vil en slik regulering være kostbar å håndheve og trolig kunne omgås av aktørene. Tilsynet er også kritisk til tvangsoppløsning av leverandører eller å sette grenser for dagligvarekjedenes muligheter til organisk vekst.