Høringsuttalelse – rapport fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.05.2018

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 30. januar 2018 på høring Rapport fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører.

I høringsbrevet ber departementet om merknader til rapporten. Formålet med utredningen har vært «å gi norske myndigheter et godt grunnlag for å iverksette tiltak som skal sørge for at reguleringen av økonomisk aktivitet utøvd av staten, fylkeskommuner, kommuner, regionale helseforetak og helseforetak er i tråd med EØS-avtalens regler om offentlig støtte, og at offentlige og private aktører har like konkurransevilkår. Samtidig er det viktig å sikre at det offentlige er i stand til å løse sine oppgaver på en god og effektiv måte».

Arbeidsgruppen drøfter tiltak som svar på mandatet og har vurdert hva som må gjøres som et minimum for å tilpasse seg EØS-reglene om offentlig støtte. Et flertall i arbeidsgruppen går inn for at det innføres en plikt til regnskapsmessig skille, og dessuten at det etableres et kontrollregime for å sikre etterlevelse av markedsaktørprinsippet. Dette kontrollregime er foreslått lagt til Konkurransetilsynet. Videre foretar arbeidsgruppen en nærmere gjennomgang av hvordan det regnskapsmessige skille bør utformes for å kunne vurdere etterlevelse av markedsaktørprinsippet.

Etter Konkurransetilsynets oppfatning er det viktig å ta utgangspunkt i en samfunnsøkonomisk analyse i vurderingen om det offentlige og private aktører står overfor like konkurransevilkår. Et samfunnsøkonomisk perspektiv tilsier at samfunnets ressurser utnyttes mest mulig effektivt. Det er derfor viktig at det ikke legges hindringer for at aktører kan utnytte restkapasitet, synergier og stordriftsfordeler på en samfunnsøkonomisk effektiv måte. Dette vil gjelde både for det offentlige og private aktører.

Praktiseringen av statsstøtteregelverket kan etter Konkurransetilsynets oppfatning legge restriksjoner på offentlig virksomheters aktivitet som kan være skadelig ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Etter tilsynets vurdering vil krav om at offentlig virksomhet må prise inn faste kostnader når de tilbyr tjenester i konkurranse med private aktører kunne gå på bekostning av en samfunnsøkonomisk effektiv utnyttelse av restkapasitet, synergier og stordriftsfordeler. Tilsynet er videre bekymret for tilsynets fokus på konkurransesaker kan svekkes dersom tilsynet i tillegg skal håndtere statsstøtteregelverket.