Høringsuttalelse til rapporten «Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven»

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.05.2020

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 9. mars 2020 på høring forslag til ny inkassolov og inkassoforskrift.

Forslaget innebærer ulike endringer i inkassoregelverket, deriblant en betydelig reduksjon i inkassoforetakenes gebyrer.

Konkurransetilsynet er enig i at inkassoforetakenes gebyrer bør reduseres for å gjenspeile inkassoforetakenes reduserte kostnader som følge av utviklingen i bransjen. Tilsynet er imidlertid av den oppfatning at en videreføring av maksimalsatsreguleringen ikke i tilstrekkelig grad beskytter skyldnerne mot å betale for høye gebyrer til inkassoforetakene.

Konkurransetilsynet anbefaler i sitt høringssvar at det utredes alternativer til nåværende regulering av inkassosatser, hvor konkurransen mellom inkassoforetakene også kommer skyldner til gode gjennom reduserte gebyrer. Tilsynets konkrete forslag innebærer at myndighetene pålegger fordringshaver å måtte betale en bestemt prosentandel av inkassoforetakenes gebyrer. Dette vil gi insentiver for fordringshaver til å velge et inkassoforetak med lavere gebyrer, noe som også vil være til fordel for skyldnerne.

Tilsynet anbefaler å utrede forslaget og eventuelt andre alternative reguleringer som sikrer skyldnere mot høye gebyrer på inkassotjenestene i fremtiden.