Høringsuttalelse – Tilpasninger i kapitalkravene for banker

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.09.2019

EUs kapitalkravsregelverk for banker (CRR/CRD IV-regelverket) ble innlemmet i EØS-avtalen 29. mars 2019. Etter at regelverket er blitt satt i kraft, vil de norske kapitalkravene bli endret på enkelte punkter. Det såkalte Basel I-gulvet vil bli opphevet, og bankenes kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter vil bli redusert («SMB-rabatten»).

I den forbindelse foreslår Finansdepartementet å øke det norske systemrisikobufferkravet for å sikre soliditeten i de Norske bankene, samt å innføre midlertidige minstekrav for gjennomsnittlig risikovekting av lån til bolig og næringseiendom. Finanstilsynet tar sikte på å få godkjent kravene av de andre EU/EØS landene for å sikre at kravene også gjelder for utenlandske bankers engasjementer i Norge.

Konkurransetilsynet ser positivt på at Finansdepartementet har gjort en vurdering av hvordan de særnorske kravene kan bli anerkjent av andre lands myndigheter for å sikre like konkurransevilkår mellom norske og utenlandske banker som operer i Norge. Tilsynet etterlyser likevel en konkurransemessig vurdering av forslaget om å øke systemrisikobufferkravet for alle banker når det i hovedsak er de større IRB-bankene som vil få økt sin kjernekapital som et resultat av EU-regelverket.