Høringsuttalelse – Tiltak for et mer forbrukervennlig strømmarked – forslag til endringer i energiloven og ulike forskrifter

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.01.2024

Konkurransetilsynet har sendt høringssvar til Barne- og familiedepartementet og Olje- og energidepartementet om forslag til endringer i energiloven og ulike forskrifter. Departementene ønsker et mer forbrukervennlig strømmarked, og foreslår blant annet nye krav til opplysninger i forbindelse med markedsføringen av strømavtaler. For eksempel skal det opplyses dersom avtalen ikke følger spotprisen time for time. Det er også krav til hvilken informasjon som strømselskapene skal opplyse kundene om i avtalevilkårene.

De nye foreslåtte tiltakene vil bidra til bedre informasjon til forbrukerne, som igjen kan bidra til å styrke konkurransen i markedet, skriver Konkurransetilsynet i sitt høringssvar.

Konkurransetilsynet mener at markedsforholdene i strømmarkedet i utgangspunktet legger til rette for velfungerende konkurranse, men at det i dag er for vanskelig for strømkundene å få oversikt over og forstå de ulike strømavtalene. Nye krav til strømselskapene kan bidra til at strømkundene bytter til rimeligere og bedre avtaler. Det er også foreslått å begrense strømselskapenes mulighet til å forskuddsfakturere for forbruk av strøm for maksimalt fire uker, fra ti uker i dag. Konkurransetilsynet er usikker på om dette er et gode for forbrukerne.

Det er Forbrukertilsynet og Markedsrådet som skal føre tilsyn med de nye reglene. Det er også foreslått at Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal ha mulighet til å trekke tilbake strømselskapets konsesjon ved alvorlige eller gjentatte brudd på de nye reglene i energiloven eller annet relevant regelverk, inkludert konkurranseloven. Konkurransetilsynet er positiv til effektivt tilsyn med de nye reglene som er foreslått. Tilsynet har, som departementene, pekt på enkelte utfordringer med forslaget om at RME skal ha adgang til å trekke tilbake konsesjon fra foretak som har brutt konkurranseloven.

Departementene har også vurdert makspåslag på prisen i strømavtaler, forbud eller påbud av bestemte avtaletyper, samt et forbud mot winback-markedsføring. Etter å ha vurdert disse forslagene grundig konkluderer departementene med at disse tiltakene ikke bør innføres. Konkurransetilsynet støtter departementenes konklusjoner her.