Høringsuttalelse – Utsatt iverksettelse av endringer i drosjereguleringen

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.05.2020

Samferdselsdepartementet sendte 30. april 2020 på høring forslag om utsatt iverksettelse av endringer i drosjereguleringen.

Forslaget innebærer å endre tidligere vedtatt tidspunkt for iverksettelse av lov- og forskriftsendringene i drosjemarkedet fra 1. juli 2020 til 1. november 2020, samt at overgangsordningene for de særskilte løyvetypene forskyves tilsvarende.

Som følge av utbruddet av covid-19 har det vært en nedgang i etterspørsel etter drosjetjenester. Virusutbruddet har også ført til at fylkeskommunene har blitt forsinket med nødvendige administrative forberedelser til lov- og forskriftsendringene. Forslaget om å utsette endringene i drosjereguleringen skal bidra til å redusere konsekvensene av covid-19 utbruddet for drosjemarkedet, og motvirke at drosjetilbudet blir dårligere eller forvitrer. Forslaget skal også sikre kontinuitet i drosjetilbudet på sikt.

Konkurransetilsynet har forståelse for at dagens situasjon er krevende for næringen og andre berørte aktører. Drosjereformen er imidlertid svært viktig å få iverksatt, så når det etter en samlet vurdering foreslås å utsette iverksettelsen, er Konkurransetilsynet positive til at utsettelsen ikke er lenger enn fire måneder.

Et rammeverk som åpner for alternativ til taksameter er et viktig element for å kunne realisere målsettingen med reformen. Konkurransetilsynet understreker i sitt høringssvar derfor viktigheten av å få på plass et rammeverk som åpner for alternativ til taksameter så tett opp til den utsatte iverksettelsesdato som mulig.